XLV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – zapraszam

bogdan2

Bydgoszcz, 23 maja 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 poz. 730)
z w o ł u j ę
XLV SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Uchwalenie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.  Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta:

 • Nr XLII odbytej dnia 19 kwietnia 2017 r.,

 • Nr XLIII odbytej dnia 26 kwietnia 2017 r.

 1. Informacja Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bydgoszczy na temat realizacji zadań w latach 2014 – 2016.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – do 2020 roku w 2016 r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2017 rok.

 1. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy”
  w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.

 1. Projekt uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej, dotyczących realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji pyłu PM 10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata”, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania”.

 1. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – 4 platanów klonolistnych.

 2. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” w Bydgoszczy.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: topoli czarnej, znajdującej się w parku Nad Starym Kanałem w Bydgoszczy i wiązu szypułkowego rosnącego przy Śluzie Prądy w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. A. Mickiewicza 1, wniosek Spółki Casino Sp. z o.o.).

 2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. 3 Maja 6, wniosek Spółki Casino Sp. z o.o.).

 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. Gdańskiej 66/68, wniosek Spółki Bookmacher Sp. z o.o.).

 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. A. Mickiewicza 1, wniosek Spółki Bookmacher Sp. z o.o.).

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej.

 2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży zespołu izb, które nie stanowią samodzielnego lokalu wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (ul. Babia Wieś 13).

 3. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania
  i zbywania nieruchomości oraz niektórych innych uchwał1).

 4. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Mennica 6.

 5. Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji „Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Bydgoszczy na lata 2016 – 2019”
  za rok 2016.

 2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
  w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
  i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół i likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół i likwidacji niektórych szkół policealnych.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół i likwidacji niektórych szkół mistrzostwa sportowego.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 3. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązującego na drugim etapie rekrutacji do Pałacu Młodzieży oraz młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (5).

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5).

 1. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Nowy Fordon.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. ponownego rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie „Ster na Demokrację” w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Bydgoszczy rodzinie oraz kilku osieroconym dzieciom z miasta Aleppo (Syria).

 2. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia wezwania do zaprzestania naruszeń poprzez uchylenie treści uchwały nr XXI/618/2000 Rady Miasta Bydgoszczy
  z dnia 23 lutego 2000 r. (RM.0008.4.2017).

 3. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi. (RM. 1510.98.2017).

 4. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi. (RM. 1510.99.2017).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 1. Komunikaty.

 2. Zakończenie sesji.

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730). Informuję, iż projekty uchwał Rady Miasta dostępne są na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

 

dr Zbigniew Sobociński

 

 

 

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.