XLIX SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 19 września 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 poz. 730, poz. 935)
z w o ł u j ę

XLIX SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY

w dniu 27 września 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Uchwalenie porządku obrad.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta:

 • Nr XLV odbytej dnia 31 maja 2017 r.,

 • Nr XLVI odbytej dnia 21 czerwca 2017 r.,

 • Nr XLVII odbytej dnia 12 lipca 2017 r.

 1. Informacja Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o realizacji Porozumienia AGN, w tym prac dotyczących działań w zakresie budowy Portu Multimodalnego w Bydgoszczy. 

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022.

 1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Wyszogród” w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/839/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2017.

 2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2017 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy (Camerimage).

 1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.

 1. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania.

 2. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Bydgoszczy roku 2018 – Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn.: „Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na podstawie badań  z 2016 roku”

 3. „Informacja na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy”

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (9).

 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9).

 1. Informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich za II – III kwartał 2017r.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o częściowym odwołaniu darowizny nieruchomości i wyrażeniu zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza.

 3. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy (ul. Aleje Jana Pawła II).

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2020”.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/778/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017 – 2021.

 2. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 9, oraz zagospodarowania placu przy ulicy Orląt Lwowskich.

 2. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich – Lawinowa – Pelplińska.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Glinki – Rupienica.

 2. Projekt uchwały w sprawie skargi Panów Henryka Kotrzewskiego i Piotra Częstochowskiego na działania Przewodniczącego i Sekretarza Rady Osiedla Wzgórze Wolności.

 1. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Krystyny Rumińskiej na działania Sekretarza Miasta Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i Ryszarda Rumińskich na działania Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta.

 3. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Krystyny Paschke na działania strażników Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego na działanie Prezydenta Bydgoszczy (skarga z dnia 15.11.2016 r.).

 2. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego na działanie Prezydenta Bydgoszczy (skarga z dnia 08.12.2016 r.).

 3. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Mariana Mazura na działania Prezydenta Bydgoszczy.

 4. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Marzeny Klimek w części dot. Prezydenta Bydgoszczy.

 5. Projekt uchwały w sprawie wniosku Pani Marii Krajewskiej dot. działalności Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

 1. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Jolanty Madziąg na działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania wniosku Pana Stanisława Urbańskiego dotyczącego wykonania chodnika przy działce od strony ulicy Saperów.

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi (RM. 1510.104.2017).

 2. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi (RM. 1510.105.2017).

 3. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi (RM. 1510.106.2017).

 4. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia wniosku (RM. 0004.930.2017).

 5. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XXXVI/704/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy.

 6. Zlecenie zadania do Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dot. zbadania skargi oraz wniosku (RM.1510.101.2017).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 1. Komunikaty.

 2. Zakończenie sesji.

dr Zbigniew Sobociński

 

 

 

 

Prezydent R.Buski oskarża Radnego?

Kilka godzin dzieli nas od momentu kiedy to Prezydent Miasta będzie zeznawał przeciwko SWOJEMU RADNEMU i TYM SAMYM SWOIM MIESZKAŃCOM w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w sali 216 o godzinie 9:00 rano.

Na dzisiejszej/wczorajszej Radzie Miasta Pan R.Buski wspominiał o jutrzjeszej/dzisiejszej rozprawie. Więc i ja zapraszam.

Nie wiele godzin czeka Nas od momentu kiedy My mieszkańcy dowiemy się jak to jest możliwe, że w Bydgoszczy drogi „podobno utwardza się za darmo”. Tego dotyczy ta rozprawa. Pan Prezydent R. Buski będzie udowadniał, że drogi w Bydgoszczy dla mieszkańców można naprawiać bez kosztowo. Wielu mieszkańców czeka na to wyznanie, ponieważ czekają już wiele lat na naprawnienie swoich dróg.

Moje zdanie i innych radnych jest oczywiście inne. Przypomnę, że na konferencji podczas, której wspominieliśmy o tym, że droga do domu Pana Wiceprezydenta była utwardzona bez zachowania zasad i według Pana Prezydenta R. Buskiego bez kosztowo byli inni Radni Miasta Bydgoszczy.

Dlaczego tylko ja jestem w pozwie cywilnym pozywany, czy to zesmsta, za zadawanie pytań? Tak to jest kolejne pytanie?

Kolajne pytanie?
Czy Pan Prezydent dostarczył odpowiednie usprawiedliwinie na nieobecność w godzinach pracy? Czy „to w ramach obowiązków służbowych” oskarża się obywatela Bydgoszczy i Radnego?  Dowiemy się czy nie?

Zapraszam 9:00 rano

Wasz JEDYNY NIEZALEŻNY
Radny Miasta Bydgoszczy
Bogdan Dzakanowski

XLVII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – 12.07.2017

Bydgoszcz, 6 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730, poz. 935)
z w o ł u j ę
XLVII SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Uchwalenie porządku obrad.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Krzysztofa Gotowskiego).

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Jana Nowaka – Jeziorańskiego).

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Bernarda Śliwińskiego).

 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Jeremiego Przybory).

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Studencka).

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Legionów Polskich).

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Kazimierza Wielkiego; Ku słońcu).

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (Kowalska).

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy parku na terenie Bydgoszczy (Leszka Jana Malinowskiego).

 1. Informacja Prezydenta Bydgoszczy na temat deklaracji dotyczącej przyjmowania imigrantów.

 2. Informacja Prezydenta Bydgoszczy na temat sytuacji Spółki WKS Zawisza SA.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie sesji.

Informuję, iż projekty uchwał Rady Miasta dostępne są na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

 

Jan Szopiński

 

Wystąpienie podczas Sesji Rady Miasta w sprawie wykonania budżetu.

Panie i Panowie Radni, mieszkańcy Bydgoszczy ,

Moi poprzednicy odnieśli się z tej trybuny do sprawozdania z wykonania budżetu. Jak zwykle klub PO jest zachwycony z tego, że pan prezydent nie zrealizował połowy zapowiadanych na 2016 rok inwestycji. (do każdej złotówki jedno euro – ponad 1miliard złotych na inwestycje nie wydaliśmy )

Z tej trybuny wyrażano zadowolenie, że wszystko w sprawozdaniu się zgadza chociaż budżet na rok 2016 przyjęty przez Radę Miasta na początku roku , a budżet, który został przez prezydenta zrealizowany są od siebie bardzo, bardzo różne.

I niestety, ten wykonany przez prezydenta , a poddawany obecnie pod głosowanie świadczy o zatrzymaniu rozwoju Bydgoszczy.

Nie będę omawiał wszystkich, licznych uchybień i niedotrzymanych przez prezydenta obietnic. Przypomnę tylko dwie sprawy i te które nie dotyczą pieniędzy Rządu RP, Unii Europejskiej.

Pierwsza z nich dotyczy nierealizowania przez prezydenta obowiązującej uchwały Rady Miasta w sprawie budowy osiedlowych ulic. Rada swą obowiązującą uchwałą zaleciła wydawanie na ten cel co najmniej 35 milionów złotych rocznie. Pan prezydent zechciał zaplanować na 2016 rok na budowę ulic 17 milionów, z czego na osiedlówki nieco ponad 8 milionów 697 tysięcy złotych.

A i to zadanie zostało wykonane w zaledwie w 28 procentach .Muszę postawić pytanie ile ulic z 16 wybudowaliśmy ………….0. Można powiedzieć rewelacja ! Można , a i trzeba powiedzieć, że to działania przeciwko ogromnej rzeszy mieszkańców Bydgoszczy, którzy płacą podatki – a pozbawia się ich elementarnych wygód. Cóż z tego, że mówimy o tej krzywdzie głośno, że upominamy się o swoje. Pan prezydent nie widzi potrzeby by działać na rzecz bydgoszczan. Dotyczy to zresztą także , nieuwidocznionych w sprawozdaniu działań prezydenta Bruskiego przeciw bydgoskim dzieciom – młodym piłkarzom z Zawiszy, którym prezydent uniemożliwia trenowanie w naszym mieście na miejskich obiektach sportowych.

Problem drugi:

W pokontrolnym wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej z 17 lutego 2017 roku oceniającej gospodarkę finansową Bydgoszczy stwierdzono w księgach rachunkowych budżetu miasta różnice sald między stanem na 1 stycznia 2016 , a 31 grudnia 2015 . Różnica – bagatela – wynosi 132 852 841 złotych i 27 groszy. W ciągu jednej nocy na przełomie roku powstała ta różnica ?! Powtórzę – różnica wynosi 132 miliony 852 tysiące 841 złotych i 27 groszy. Jak pisze RIO – powyższe nieprawidłowości spowodowały niezachowanie jednej z podstawowych cech jakościowych ksiąg – to jest bezbłędności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Można oczywiście bagatelizować problem, bo cóż to znaczą 132 miliony… w budżecie określanym na milard 700 milionów… Ale to nie żarty. Ten błąd świadczy o kompletnym braku nadzoru nad miejskimi finansami. RIO określiło winnych – kierownika, dyrektorkę i skarbnika.

A nad nimi wszystkimi jest przecież osoba nadzorująca – czyli pan prezydent Rafał Bruski. Jakie ponieśli konsekwencje podwładni, jakie poniósł prezydent?

Jak więc można poważnie traktować dane zawarte w licznych tabelach sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. Czy aby na pewno nie ma w tym sprawozdaniu podobnie szokujących błędów?

Dla mnie sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2016 – także z wyżej wymienionego – jest mało wiarygodne, a wykonanie zapowiadanych inwestycji zaledwie w połowie zrealizowanych dyskwalifikuje sposób zarządzania miastem.

.

Radny Bogdan Dzakanowski

XLVI SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – 21 czerwiec 2017

Bydgoszcz, 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 poz. 730, poz. 935)
z w o ł u j ę
XLVI SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 1. Ślubowanie Radnych Rady Miasta Bydgoszczy.

 1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 2. Uchwalenie porządku obrad.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta:

 • Nr XLIV odbytej dnia 24 maja 2017 r.

 1. Wystąpienie Pana Jarosława Gołębiewskiego – Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – na temat drogi ekspresowej S10.

 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za rok 2016.

 1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Violetty Wasielak – Winkler do usunięcia naruszenia prawa.

 3. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Jagiellońska 17” w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Witalni” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (6).

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6).

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/346/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Miasta Bydgoszczy do Stowarzyszenia Inland Waterways International (IWI).

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wydanych decyzjach i zgłoszonych żądaniach w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Jeleniej.

 4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ulicy ks. Józefa Schulza.

 5. Projekt uchwały w sprawie realizacji roszczenia wspólnoty mieszkaniowej mieszczącej się w budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 17 o nabycie nieruchomości przyległej w celu utworzenia działki budowlanej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 8, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów.

 2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Września 1939 roku w Bydgoszczy”.

 3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”.

 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”.

 5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy”.

 6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 22 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Bydgoszczy”.

 7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy”.

 8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy”.

 9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry w Bydgoszczy”.

 10. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy”.

 11. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 28 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy”.

 12. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 10 im. Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy”.

 13. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy”.

 14. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy”.

 15. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 17 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy”.

 16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 20 w Bydgoszczy”.

 17. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy”.

 18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy”.

 19. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 23 w Bydgoszczy”.

 20. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy”.

 21. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy”.

 22. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy”.

 23. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 28 im. Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy”.

 24. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 36 w Bydgoszczy”.

 1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Okole.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Tatrzańskiego.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Terenów Nadwiślańskich.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Wzgórze Wolności.

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania zarządzenia Nr 6/AZ/2017 o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (RM.1510.100.2017).

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.101.2017).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 1. Komunikaty.

 2. Zakończenie sesji.

 

dr Zbigniew Sobociński

 

Petycja w sprawie nie podejmowania uchwały w sprawie podwyżek za śmieci.

smieci

Prezydent Bydgoszczy chce kosztami wynikającymi z nieudolności obsługi systemu gospodarowania odpadami w mieście obciążyć mieszkańców. Płacić więcej mają ci , którzy dobrze wywiązują się z podpisanych z miastem umów. A to Urząd Miasta i jego agendy nie potrafią zobligować około 40 tysięcy bydgoszczan do płacenia za wywóz odpadów. Służby miejskie nie potrafią też ustalić sprawców kosztownych w likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Wynika to z „Analizy finansowania systemu gospodarki odpadami w mieście Bydgoszczy” przygotowanej w 2017 roku. W przypadku zastosowania rekomendowanej , nowej w Bydgoszczy metody obliczania opłat za śmieci od powierzchni mieszkań – nastąpią drastyczne podwyżki sięgające nawet 490 – 600 złotych rocznie. ( tabela 43 i 45).

Do czasu szczegółowego rozliczenia całego systemu gospodarowania odpadami w mieście Bydgoszczy nie może nastąpić podwyżka

RAZEM DLA BYDGOSZCZY

Link do petycji (kliknij)

PLIKI DO POBRANIA:
Uzasadnienie_petycji (kliknij i wydrukuj)
lista podpisów_petycja (kliknij i wydrukuj)

Jeśli chcesz podwyżek to nic nie rób jeśli NIE CHCESZ PODWYŻEK to

1. powiel podpisz – może cała rodzina – daj sąsiadom
2. podpisane prześlij lub przynieś na adres , Opławiec 221a lub Jezuicka 1 Ratusz 2 piętro skrzynka Radnego Bogdana Dzakanowskiego albo przynieś jak będziemy składać Panu Prezydentowi Rafałowi Ruskiemu w dniu 20 czerwca godz 16:30 przed Ratuszem.

Czy warto składać petycje podpisane przez mieszkańców? Oczywiście, że tak

smukalska petycja (1)

29 marca 2017 roku Rada Miasta w odpowiedzi na PETYCJĘ mieszkańców złożoną przeze mnie w dniu 19 stycznia 2017 roku podjęło stanowisko.

Rada Miasta przyznaje nam mieszkańcom rację w sprawie kompleksowej przebudowy ul. Smukalskiej w 2017 roku, że nasza petycja jest zasadna. Przetarg na przebudowę ulicy ogłoszony zostanie w tym roku, a realizacja rozpocznie się w 2018 roku.

Podobne petycje mieszkańców w sprawie budowy ulicy Sanatoryjnej, Piaski i Botanicznej również zostały rozpatrzone pozytywnie.

Cieszy mnie taki przebieg zdarzeń, ponieważ dowodzi to, że mimo niechęci części Radnych i Prezydenta do naszych spraw, warto podejmować inicjatywy.

Przykre w tym wszystkim jest, że decyzje podejmowane są jedynie pod wpływem protestu mieszkańców i gdy sami upomną się o swoje sprawy. Podobno Prezydent reprezentuje Nas i ma działać dla realizacji zadań własnych gminy, a realizowane jest to dopiero po wielokrotnym upominaniu się mieszkańców.

Zastanawiam się czy mieszkańcy mają wybierać formę petycji czy tak jak inni mieszkańcy z baraków ostrzejsze formy m.in. na ul. Smoleńskiej, po tym jak dowiedzieli się o 130% podwyżkach czynszu. Przyszli do Pana Prezycenta i w ciągu 24h przekonali go, że to była zła decyzja. Sprawa ulicy ciągnie się od lat, a protest trwał 1 dzień. Pytanie czy mieszkańczy muszą „odwiedzać” Prezydenta za każdym razem jak podejmie według mojej oceny błędną decyzję lub zwleka z działaniem?

Pozdrawiam
Bodgan Dzakanowski

XLV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – zapraszam

bogdan2

Bydgoszcz, 23 maja 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 poz. 730)
z w o ł u j ę
XLV SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Uchwalenie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.  Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta:

 • Nr XLII odbytej dnia 19 kwietnia 2017 r.,

 • Nr XLIII odbytej dnia 26 kwietnia 2017 r.

 1. Informacja Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bydgoszczy na temat realizacji zadań w latach 2014 – 2016.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – do 2020 roku w 2016 r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2017 rok.

 1. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy”
  w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.

 1. Projekt uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej, dotyczących realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji pyłu PM 10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata”, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania”.

 1. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – 4 platanów klonolistnych.

 2. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” w Bydgoszczy.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: topoli czarnej, znajdującej się w parku Nad Starym Kanałem w Bydgoszczy i wiązu szypułkowego rosnącego przy Śluzie Prądy w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. A. Mickiewicza 1, wniosek Spółki Casino Sp. z o.o.).

 2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. 3 Maja 6, wniosek Spółki Casino Sp. z o.o.).

 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. Gdańskiej 66/68, wniosek Spółki Bookmacher Sp. z o.o.).

 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
  (ul. A. Mickiewicza 1, wniosek Spółki Bookmacher Sp. z o.o.).

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej.

 2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży zespołu izb, które nie stanowią samodzielnego lokalu wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (ul. Babia Wieś 13).

 3. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania
  i zbywania nieruchomości oraz niektórych innych uchwał1).

 4. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Mennica 6.

 5. Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji „Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Bydgoszczy na lata 2016 – 2019”
  za rok 2016.

 2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
  w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
  i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół i likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół i likwidacji niektórych szkół policealnych.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół i likwidacji niektórych szkół mistrzostwa sportowego.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 3. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązującego na drugim etapie rekrutacji do Pałacu Młodzieży oraz młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (5).

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5).

 1. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Nowy Fordon.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. ponownego rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie „Ster na Demokrację” w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Bydgoszczy rodzinie oraz kilku osieroconym dzieciom z miasta Aleppo (Syria).

 2. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia wezwania do zaprzestania naruszeń poprzez uchylenie treści uchwały nr XXI/618/2000 Rady Miasta Bydgoszczy
  z dnia 23 lutego 2000 r. (RM.0008.4.2017).

 3. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi. (RM. 1510.98.2017).

 4. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia skargi. (RM. 1510.99.2017).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 1. Komunikaty.

 2. Zakończenie sesji.

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730). Informuję, iż projekty uchwał Rady Miasta dostępne są na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

 

dr Zbigniew Sobociński

 

 

 

XLIV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – zapraszam

 Bydgoszcz, 17 maja 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730)
z w o ł u j ę
XLIV SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. „27 lat Samorządu – 1990 – 2017” – wystąpienie prof. Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i współtwórcy ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.

 5. Wręczenie Medali Prezydenta Bydgoszczy za wkład w rozwój bydgoskiego samorządu.

 1. Stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

 2. Zakończenie sesji.

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730). Informuję, iż projekt stanowiska dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

dr Zbigniew Sobociński

XLIII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 18 kwietnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730)
z w o ł u j ę
XLIII SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 1. Uhonorowanie bydgoskich bojowników o wolność i demokrację.

 1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 2. Uchwalenie porządku obrad.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Nr XLI odbytej dnia
  29 marca 2017 r.

 1. Wystąpienie Pana Jarosława Gołębiewskiego – Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – na temat drogi ekspresowej S10.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Artyleryjska” w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Obrońców Bydgoszczy” w Bydgoszczy.

 3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielawy-Powstańców Wielkopolskich” w Bydgoszczy.

 4. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Filharmonia Pomorska” w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb na rok 2017.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2017”.

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania realizowane przez samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Spornej.

 2. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Czerkaskiej 8.

 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Łomżyńskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 1. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody: dwóch dębów szypułkowych rosnących w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego.

 2. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – kasztanowca zwyczajnego rosnącego w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (4).

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4).

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 2. Informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich za I kwartał 2017 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Stary Fordon.

 1. Zlecenie zadania do merytorycznych Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. rozpatrzenia petycji w sprawie „niepodejmowania finansowania procedury „in vitro” z budżetu miasta Bydgoszczy.”

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 1. Komunikaty.

 2. Zakończenie sesji.

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730). Informuję, iż projekty uchwał Rady Miasta dostępne są na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

 

dr Zbigniew Sobociński